Dashboard
عرضه دیوارهای صوتی توسط شرکت پلیمر طلایی یزد
شرکت پلیمر طلایی یزد ابر شیشه ها با رده دیوار صوتی خود را جهت نصب در حاشیه ازاد راهها و بزرگراه درون و برون شهری به بازار عرضه نموده است .دیوارهای صوتی شرکت پلیمر طلایی یزد مطابق با استانداردهای روز جهان در مقابل ضربه ، اتش سوزی ،ارتعاش ، لکه پذیری مقاوم هستند . کلیه دیوارهای صوتی مانند گذشته از 100درصد مواد بایر المان تولید می شوند و ده سال در برابر شکست و رنگ پریدگی ضمانت می شوند دیوارهای صوتی این شرکت نا حد 35 دسی بل می توانند باعث کاهش الودگی صوتی محیط شوند که با این توضیحات الودگی صوتی تهران که 75 دسی بل می باشد را به راحتی به مرز پذیرش می رساند.دیوارهای صوتی تولیدی این شرکت با طرحها و رنگهای مختلف با توجه به هماهنگی با فضای محیطی خود قابلیت تولید دارند و کلیه استاندارهای زیست محیطی از جمله قابلیت بازیافت و جلوگیری از برخورد پرندگان را دارا می باشند.